ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EN)

  1. Úvodní ustanovení

MUDr. Jana Malinovská, se sídlem Kroftova 5, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 10668152 (dále také jen „Správce“), jako správce osobních údajů, Vás v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: malinovska@adiporadna.cz nebo zaslat Váš dotaz na adresu Kroftova 5, 150 00 Praha 5.

Čl. II. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“). Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Tyto údaje nemáte povinnost poskytnout, poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a Váš souhlas můžete kdykoli odvolat.

Čl. IV. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme pro účely plnění smlouvy – poskytnutí adiktologického poradenství, komunikace ohledně termínu objednání, vystavení zprávy a zaslání zprávy, evidence a zodpovězení případných dotazů z Vaší strany. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: malinovska@adiporadna.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Čl. V. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako Správce zpracovávat MUDr. Jana Malinovská, se sídlem Kroftova 5, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 10668152. Vaše osobní údaje můžeme jako Správce za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména: 1. 1. 1. externím účetním a daňovým poradcům, 1. 1. 2. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Čl. VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo maximálně 15 let ode dne poslední komunikace.

Čl. VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz („právo být zapomenut“); d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; a f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete písemně či e-mailem námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Všechna Vaše práva můžete uplatnit kontaktováním na e-mailové adrese: malinovska@adiporadna.cz nebo zasláním Vašeho požadavku na adresu Kroftova 5, 150 00 Praha 5. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

Take the first step
to overcome addiction

Schedule a consultation