O mně

MUDr. Bc. Jana Malinovská – adiktolog

Adiktologii se věnuji již několik let. Vystudovala jsem bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě, obor zabývající se pomocí lidem, kteří užívájí návykové látky nebo kteří bojují se závislostním chováním. Taktéž jsem absolventkou Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Lékařské znalosti mi v adiktologické praxi pomáhají vidět některé odborné souvislosti a díky tomu lépe klientů porozumět.

Adiktologickému (nelékařskému) poradenství jsem se začala věnovat s cílem poskytnout klientům prostor, kde mohou bezpečně a s důvěrou hovořit o svých potížích, pocitech a prožívání, kde budou vyslechnuti, bude s nimi jednáno s respektem a kde získají potřebnou podporu pro další kroky ve svém životě. To vše za poskytování služeb, které jsou pro klienty časově dostupné a které jsou mimo zdravotnické zařízení.

Záleží mi na tom, abych klientům poskytovala kvalitní adiktologické poradenství, a proto na sobě kontinuálně pracuji a snažím se zlepšovat v tom, co dělám. Své schopnosti rozvíjím i skrze kurzy pro práci s klienty. Absolvovala jsem kurz krizové intervence pro 21. století (1. stupeň) a v plánu mám i další kurzy.

Jsem členem odborných a profesních společnosti spojující pracovníky v oboru návykových nemocí: České asociace adiktologů (ČAA) a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a mezinárodní asociace profesionálů v adiktologii International Society of Substance Use Professionals (ISSUP).

Mám zkušenosti z praxí v celé šíři spektra adiktologických zařízení (v nízkoprahových kontaktních centrech, substitučních centrech závislosti na opiátech, terapeutické komunitě, na psychiatrických odděleních a v psychiatrických léčebnách pro střednědobou léčbu závislosti a v doléčovacím centru).

Praxe v kontaktních centrech mě inspirovaly k provedení výzkumu formou dotazníků mezi problémovými uživateli opioidů (převážně buprenorfinových preparátů Subutex a Suboxone, dále heroinu a v menší míře opioidních analgetik). Zmapování aktuální situace mezi uživateli opioidů pomohlo v monitorování nových trendů v užívání opioidů, které jsou potřeba pro efektivní práci s klienty a nastavení adiktologických služeb. Má práce také ukázala nedostatky v dostupnosti substituční léčby opioidy.

Věnuji se také publikační činnosti, v oboru adiktologie mi vyšly tyto články:

  • Malinovská, J., Brož, J. (2021). Screening and brief interventions for harmful alcohol use: where to now? Med J Aust, 215(11), 525. doi: 10.5694/mja2.51348. Odkaz na článek
  • Malinovská, J., Kršková, L., Švarcová, B., Vejtasová, V., Urbanová, J., & Brož, J. (2021). Screening rizikového užívání alkoholu v ordinaci lékaře. Vnitr Lek67(2), e38-43. Odkaz na článek
  • Malinovská, J., Švarcová, B., Brunerová, L., Pálová, S., & Brož, J. (2020). Screening a krátká intervence u uživatelů nelegálních drog. Vnitr Lek66(7), 450-454. Odkaz na článek
  • Malinovská, J., Urbanová, J., Lustigová, M., Kučera, K., & Brož, J. (2020). Diabetes mellitus a nelegální drogy. Vnitr Lek66(5), e16-19. Odkaz na článek
  • Malinovská, J., Mravčík, V. (2017). Problémové užívání opioidů mezi klienty nízkoprahových kontaktních center v Praze: dotazníkové šetření. Adiktologie, 17(4), 262–271. Odkaz na článek
  • Malinovská, J., Mravčík, V. (2017). Vývoj problémového užívání opioidů na území České republiky: literární přehled. Adiktologie, 17(4), 282–291. Odkaz na článek 1 Odkaz na článek 2