Dotazování na užívání návykových látek lékařem

Aneb nebojte se se svým lékařem mluvit o Vašem pití alkoholu, kouření či užívání drog

Jak často se Vás Váš ošetřující lékař zeptal na to, jak často a kolik alkoholu pijete, zda užíváte nějaké drogy a zda kouříte a kolik cigaret denně? A pokud se Vás na toto zeptal, končila Vaší odpovědí diskuze na toto téma, nebo Vám lékař poskytnul zpětnou vazbu na Vaše užívání?

Zatímco se většina lékařů pacientů ptá na kouření a pití alkoholu, velmi často se již nezeptá i na další návykové látky. Bohužel si zároveň velká část lékařů neuvědomuje, že otázka na užívání by nikdy neměla stát samostatně, po odpovědi pacienta by měla následovat krátká zpětná vazba, ať již pozitivní nebo negativní. Může jít tak například o ocenění, že pacient nekouří, neužívá drogy nebo pije alkohol pouze v nízko-rizikové míře (a zopakování, co znamená pít alkohol v pásmu nízkého rizika). V případě, že pacient uvede užívání některých návykových látek v rizikové míře, pak by lékař měl být tím, kdo pacientovi předá srozumitelnou formou odbornou radu a informace, aby pacient věděl vše potřebné pro učinění informovaného rozhodnutí.

Je důležité zdůraznit, že lékař není ten, kdo Vás bude soudit. Naopak lékař by měl být osobou, ke kterému máte důvěru a nebojíte se mu říct pravdu. Jsme pouze lidé a ne vždy jsme schopni objektivně posoudit stav situace. S ohledem na užívání návykových látek si můžeme myslet, že víme, co děláme, a že máme vše pod kontrolou. Pokud tomu tak opravdu je, pak bychom neměli cítit ostych se o tomto s lékařem bavit. Lékař nám může potvrdit, že situaci pod kontrolou opravdu máme a že vnímáme svou situaci realisticky. Nebo nám poskytne svůj názor jako nezaujatého pozorovatele a zároveň odborníka, díky této zpětné vazbě si pak můžeme uvědomit věci, které bychom třeba sami nevnímali.

Lékař je také ten, kdo má přehled o novinkách v oboru a je schopen poradit co dál. V případě odvykání kouření Vám tak například může předat aktuální informace o možnostech léčby závislosti, včetně farmakologické podpůrné léčby, která Vám pomůže obtížné období zvládnout.

Nebojte se se svým lékařem otevřeně hovořit o Vašem užívání návykových látek. Využijte času s Vaším lékařem k zjištění pro Vás relevantních informací týkající se užívání a závislosti. Informujte se o možnostech léčby závislosti či způsobech, jak svépomocí či s oborníkem snížit své užívání.

Finální rozhodnutí, zda změníte svůj životní styl či ne, je vždy na Vás. Pro to, abyste učinili plně informované rozhodnutí, je však nejlepší mít všechny dostupné informace. Ty Vám může poskytnout právě Váš ošetřující lékař.

Vzhledem k nízkému povědomí o tomto tématu mezi lékařskou komunitou jsme se rozhodli problematice věnovat i v sérii článků pro časopis Vnitřní lékařství, který je určen pro lékaře, zejména internisty a všeobecné lékaře, aby lékaři neopomíjeli se na užívání drog nebo léků mimo doporučení lékaře zeptat. Pro zajímavost odborný článek, informující lékaře o významu mluvit s pacienty o jejich pití alkoholu, můžete najít na tomto odkaze a odborný článek pro lékaře o tom, jak mají s pacienty mluvit o užívání drog, najdete zde.

Cukrovka a užívání drog

Zkušenost s užitím nelegální drogy má v naší zemi necelá třetina osob. Zejména se jedná o experimentování nebo rekreační užívání drog, jako jsou marihuana (kanabis), extáze, taneční drogy a kokain. Tyto drogy mohou být užity například jen jednorázově „na zkoušku“ nebo při společenských příležitostech – na party, v klubech, s přáteli.

Cukrovkou neboli diabetem (onemocněním, při kterém je zvýšená hladina cukru v důsledku nedostatku inzulínu) trpí zhruba každý desátý člověk. Vzhledem k tomu, že cukrovka se může vyskytnout již v mladém věku (zejména cukrovka 1. typu, kdy je člověk závislý na aplikaci inzulínu), lze předpokládat, že část „cukrovkářů“ (diabetiků) někdy v životě nelegální drogu zkusí nebo nelegální drogy užívá, ať již rekreačně či pravidelně.

U osob s cukrovkou může vlivem drog dojít k výkyvům hladiny cukru, jejíž kontrola je v případě cukrovky narušená. Proto u osob s cukrovkou hrozí kromě běžných rizik plynoucích z užívání drog i riziko velmi nízké či velmi vysoké hladiny cukru a souvisejících komplikací. Užívání drog se mnohdy váže také k určitému životnímu stylu nebo vede k snížení obezřetnosti v kontrole hladiny glukózy diabetikem. Například užívání konopných drog (marihuany) vede ke zvýšené chuti k jídlu a zhoršení sebekontroly v měření hladiny cukru, aplikaci inzulínu a pravidelných porcí jídla. U osoby s cukrovkou tak může dojít k výkyvům hladiny cukru, který pro něj může být nebezpečný.

Zvýšená hladina cukru s rizikem ketoacidózy, nebezpečné a obávané komplikace diabetu, která vzniká při nadměrném množství glukózy v krvi spolu s nedostatkem inzulínu v těle, může nastat i při užívání kokainu, extáze (MDMA) a dalších látek. Zvýšená hladina cukru vede k pocitům žízně a sucha v ústech a častému močení. Při ketoacidóze navíc diabetik zvrací, bolí ho břicho, je mu špatně, může být zmatený či unavený a dušný. Ketoacidóza může vést až k rozvoji komatu (bezvědomí) a je třeba ji léčit v nemocnici.

Extáze je mnohdy užívána na tanečních akcích – v kombinaci s nadměrnou fyzickou aktivitou (tancování) může také u osob s cukrovkou vést k nízké hladině cukru (hypoglykémii). Hypoglykémie se pak projevuje jako stav podobný opilosti, kdy se daná osoba motá, je zmatená, malátná, neschopná jasně myslet, nadměrně se potí a může i upadnout do bezvědomí. První pomocí v případech, kdy je člověk s hypoglykémií stále při vědomí a schopen něco pozřít, je podat mu cukr, např. ve formě sladkého džusu, čaje s cukrem, kostky cukru a podobně. V těžších případech je nejlepší zavolat záchranku.

Vzhledem k možným až život ohrožujícím rizikům v případě užívání drog osobami s cukrovkou je potřeba o tomto tématu mluvit a osoby s cukrovkou informovat o možných rizicích a případných krocích, jak předcházet rozvoji komplikací.

Proto jsme se také tomuto tématu věnovali v článku pro časopis Vnitřní lékařství, který je určen pro lékaře, zejména internisty a všeobecné lékaře.

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2020/05/11.pdf

Co můžete očekávat od spolupráce s naší poradnou

Aneb jak konzultace probíhají

Na konzultace je vždy třeba se předem objednat. Jsme soukromé nezdravotnické zařízení a naše služby jsou tedy hrazeny přímo klienty. Při objednávání zpravidla nabízíme termíny do jednoho týdne od objednání, na svou první konzultaci tedy nemusíte čekat dlouho.

Jedna konzultace trvá 50 minut a je hrazena dle aktuálního ceníku. Obsahem první konzultace je zpravidla první seznámení se s Vaším případem, shrnutí Vaší historie užívání návykových látek/závislostního chování, historie případných léčeb atp. Zároveň si během prvního setkání ujasníme Vaše očekávání od konzultací a zda je námi nabízená služba pro Vás ta pravá.

V případě, že zjistíme, že máte od služby jiná očekávání, než co Vám můžeme nabídnout, nebo že pro Váš případ je vhodnější jiný typ adiktologické služby, pomůžeme Vám s hledáním jiného vhodnějšího zařízení, poskytneme potřebné kontakty na zařízení a poskytneme informace o službách těchto zařízení a jak Vám mohou pomoci.

Pokud se rozhodnete využívat služby naší adiktologické poradny, začneme pracovat na Vašem individuálním plánu. Ten zpravidla trvá několik sezení připravit, během nichž se budeme bavit detailněji o historii Vašeho užívání/závislosti, faktorech (osobách, situací atd.), které Vás v životě ovlivnily a které mohly mít vliv na Vaše užívání, o vnitřních a vnějších zdrojích, které Vám mohou na Vaší cestě pomoci a podpořit Vás.

Během prvních konzultací se formují Vaše cíle a představy, kterých byste chtěli během spolupráce dosáhnout. Ta potom sepíšeme do terapeutického kontraktu, kde se pobavíme i o krizovém plánu pro případ, že budete v úzkých. Následně pokračujeme ve spolupráci dle Vašeho individuálního plánu. Po celou dobu spolupráce jsme Vám k dispozici i v mezidobí mezi konzultacemi, pokud byste cítili, že situaci z nějakého důvodu nezvládáte a potřebujete podpořit.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci a není pro Vás možné hradit naše služby, ale zároveň byste potřebovali rychle získat informace o možnostech, jak ve Vaší situaci postupovat, je možné se domluvit na zkrácené konzultaci za poloviční sazbu v rozsahu 25 minut. Během tohoto času krátce pohovoříme o Vaší situaci a o tom, jaké služby by pro Vás byly vhodné, nasměrujeme Vás na služby, které nejsou hrazené, a pomůžeme Vám se zorientovat v jednotlivých typech zařízení. Již krátké pohovoření o Vaší situaci, Vašich obavách a pocitech může pomoci v tom, že se budete cítit odhodlanější k dalším krokům. Zároveň však takto krátký čas konzultace není dostačující pro podrobné zhodnocení Vašeho případu ani pro započetí dlouhodobější spolupráce. Je tedy vhodné následně vyhledat vyhovující nehrazenou službu, kam můžete pravidelně docházet a kde se s odborníkem budete Vašem případu systematicky a detailně věnovat.

Konzultace zpět na našem pracovišti – aktualizace

Rádi bychom klienty informovali, že od pondělí 30. 9. probíhají konzultace zpět v naší poradně na adrese Kandertova 15 na Praze 8. Je možné se tedy znovu objednávat na konzultace na našem pracovišti, případně nadále nabízíme možnost konzultace přes telefon nebo aplikaci Skype.

Budeme se na Vás těšit zpět na našem pracovišti.

Za tým adiktologické poradny,

Jana Malinovská

Konzultace v září – aktualizace

Rádi bychom klienty informovali, že v období od 26. 8. do 27. 9. budou konzultace v naší adiktologické poradně probíhat pouze telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Skype. Ceník konzultací zůstává stejný dle platného ceníku.

Omlouváme se klientům za případné komplikace.

Za tým adiktologické poradny, Jana Malinovská